Adviezen Overzicht

Onderstaand een tabel met daarin alle adviezen die in het verleden zijn uitgebracht.
U vindt de volledige publicaties op de website van de gemeente Stichtse Vecht:


1131610WMO Advies Visie SWW16‑10‑2013
2140301WMO Ongevraagd advies Visie sociaal domein03‑01‑2014
3140301WMO Ongevraagd advies Visie en advies Toegang03‑01‑2014
4140409WMOLAS Voorlopig advies Compensatie afschaffing Wtcg en CER09‑04‑2014
5140705 WMO Advies Visie op de dienstverlening Sociaal Domein SWW maart 201407-05-2014
6142606WMOLAS Advies SWT26-06-2014
7142008WMO-raden SWW Voorlopig Advies Inkoopdocumenten Jeugd en AWBZ20-08-2014
8143008WMOLAS Vragen Compensatie afschaffing Wtcg CER30-08-2014
9143108WMOLAS Advies Huishoudelijke hulp31-08-2014
10143108WMOLAS Advies Nulmeting onder cliënten AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en Participatiewet31-08-2014
11143108WMOLAS Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Stichtse Vecht 2015 Versie 7-8-201431-08-2014
12140909WMOLAS Voorlopig advies Wmo beleidsplan 2015-201809-09-2014
13142809WMOLAS Eindadvies Raadsvoorstel Compensatie afschaffing Wtcg en CER28-09-2014
14142809WMOLAS Adviesaanvraag verordening jeugdhulp, behorende bij de beleidsnota transitie en transformatie jeugdzorg SWW 2015 “geen zorg om jeugdzorg”.28-09-2014
15142810WMOLAS Advies Participatienota SWW28-10-2014
16143011WMOLAS Advies Uitgangspunten Klachtenmanagement SD SWW03-11-2014
17143011WMOLAS Advies uitgangspuntenregeling Privacy Sociaal Domein SWW03-11-2014
18143011WMOLAS Advies uitvoeringsregels bij de verordening Jeugdhulp SWW03-11-2014
19143011WMOLAS Advies Wmo uitvoeringsregels03-11-2014
20142411WMOLAS Advies inzake verordeningen Participatienota SWW24‑11‑2014
21152502WMOLAS Advies beleidsregels schuldhulpverlening 201525-02-2015
22151903 WMO-raad SD SV structuur advies19-03-2015
23150904WMOLAS Advies Re-integratieverordening Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp09-04-2015
24150904WMOLAS Advies Beleidsregels woonkosten, commerciële huurprijs en kostgangersprijs Participatiewet09-04-2015
25151105WMOLAS Advies nota Minimabeleid en beslispunten11-05-2015
26152205WMOLAS Advies Participatiewet, sociaal domein en het sociaal Werkbedrijf22-05-2015
27152205WMOLAS Advies Pauw22-05-2015
28150107WMOLAS Advies Beleidsregels minimabeleid en re-integratieverordening 201501-07-2015
29150709 WMOLAS Advies uitgangspunten Pgb Jeugd en Wmo 2015 2017 SWW07-09-2015
30150709WMOLAS Advies nota Voorstel uitwerking ‘Waardering van mantelzorgers’ SWW07-09-2015
31152310WMOLAS Voorlopig Advies Omvorming van de hulp bij het huishouden23-10-2015
32152910WMOLAS Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-202029-10-2015
33150211WMOLAS Eindadvies Omvorming van de hulp bij het huishouden02-11-2015
34151311WMOLAS Advies Handhavingsbeleidsplan en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 201513-11-2015
35151711 WMOLAS Ongevraagd advies Overeenkomsten met onderwijsorganisaties17-11-2015
36150812WMOLAS Advies financiële paragraaf Omvorming van de hulp bij het huishouden08-12-2015
37150812WMOLAS Advies over de beleidsregel en het collegevoorstel Wet Taaleis 201608-12-2015
38162202WMOLAS Advies Actieprogramma Ouderen 2016-201722-02-2016
39161104WMOLAS Advies Beleidsregels schuldhulpverlening 201611-04-2016
40161304WMOLAS Advies Concept Uitvoeringsprogramma Sport 2016-202013-04-2016
41161904WMOLAS Advies Concept Woonvisie 2017-202219-04-2016
42160905WMOAH Advies Concept notitie Verkenning Toekomst Onafhankelijke Cliëntondersteuning versie 2 mei 201609-05-2016
43161105WMOLAS Advies Inkoop Jeugd & Wmo 2017 Utrecht West ‘Op weg naar resultaatgericht’11-05-2016
44160906WMOLAS Noemen van WMO-raad naam tijdens bijeenkomsten09-06-2016
45161006WMOLAS Ongevraagd advies HH10-06-2016
46162508WMOLAS Advies memo Mantelzorgwaardering 201625-08-2016
47160709WMOLAS Advies Notitie Versterken Voorveld 1.0 en Activiteitenoverzicht Versterken Voorveld 1.207-09-2016
48161209WMOLAS Ongevraagd advies Collectieve Zorgverzekering Minima 201712-09-2016
49162209WMOLAS Tussentijdse evaluatie beleidsplannen StV concept 06-09-2016 versie met gemarkeerde tekst22-09-2016
50160510WMOLAS Ongevraagd advies reactie matrix Collectieve Zorgverzekering Minima05-10-2016
51163110 WMOJS Reactie op Reactiematrix Advies Tussentijdse evaluatie beleidsplannen StV concept 06-09-2016 versie met gemarkeerde tekst03-11-2016
52160711WMOLAS Ongevraagd advies Toekomst voorziening Hulp bij het Huishouden07-11-2016
53160811WMOLAS Onderwerp Ongevraagd advies CZM08-11-2016
54160412WMOLAS Opmerkingen Plan van aanpak_Kinderen in armoede_v304-12-2016
55160412WMOLAS Reactie op reactiematrix advies 161105WMOLAS Inkoop Jeugd & Wmo 2017 “Op weg naar resultaatgericht”04-12-2016
56162312WMO Eindadvies Toekomst voorziening HH per 1 januari 201723-12-2016
57171101WMOLAS Advies Regeling vergoeding bijzondere kosten pleegzorg11-01-2017
58170702WMOLAS Ongevraagd advies Schuldhulpverlening7-02-2017
59171002WMOLAS Advies Een Sterke Basis Versterking van de zelfredzaamheid van inwoners en sociale cohesie in wijken en kernen Begroting versterking Voorveld10-02-2017
60171002WMOLAS Advies over invoering van de Blijverslening en de daarbij horende verordening10-02-2017
61171503WMOLAS (Brede) Adviesraad Sociaal Domein SV15-03-2017
62170304 WMOLAS Reactie ongevraagd advies college op 170702WMOLAS03-04-2017
63171905 WMOLAS Voordacht VNGproject Koplopers OCO19-05-2017
64172605WMOLAS Advies De Sociale Coöperatie en Een experiment en beleidsregel bijstand en verruimingperiode vrijlating inkomsten26-05-2017
65172605WMOLAS Reactie op ongevraagd advies Schuldhulpverlening26-05-2017
66172107WMOLAS Aanvullend advies Transformatieplan PAUW Bedrijven 12 juni 201721-07-2017
67170708WMOLAS Reactie matrix op Advies over De Sociale Coöperatie van de WMO-Raad Sociaal Domein Stichtse Vecht07-08-2017
68172408WMOLAS Advies Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U1624-08-2017
69172408WMOLAS Advies Mantelzorgwaardering 201724-08-2017
70172408WMOLAS Advies Evaluatierapport collectieve zorgverzekering minima 24 juli jl.24-08-2017
71171909WMOLAS Reactie matrix op advies WMOLAS172408 Evaluatierapport collectieve zorgverzekering minima 24 juli jl.19-09-2017
72170310WMOLAS Advies Participatie in het sociaal domein een andere manier van samenwerken03-10-2017
73172711ADVIESLAS advies Leerlingenvervoer Uitgangspuntennotitie Inkoop en toekomst doelgroepenvervoer Utrecht West27-11-2017
74172711ADVIESLAS Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 201727-11-2017
75172711ADVIESLAS Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht27-11-2017
76181901ADVIESLAS Advies Wijzigingstabel Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW IOAZ Stichtse Vecht 201819-01-2018
77181403ADVIESLAS Advies Organisatie inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht14-03-2018
78181403ADVIESLAS Advies Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 201814-03-2018
79181901ADVIESLAS Advies Wijzigingstabel Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 201819-01-2018
80181403ADVIESLAS Advies Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht14-03-2018
81181403ADVIESLAS Advies Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 201814-03-2018
82182803ADVIESLAS Advies aanstellen wethouder(s) sociaal domein28-03-2018
83180607ADVIESLAS Ongevraagd advies Persoonsgebonden budget06-07-2018
84180607ADVIESLAS Ongevraagd advies creeren van laagdrempelige ontmoetings cq Buurt Wijkcentra in alle woonkernen06-07-2018
85182307ADVIESLAS Advies memo Mantelzorgwaardering 201823-07-2018
86181511ADVIESRAADLAS Reactie op de reactie matrix Evaluatie Beleidsnota’s Sociaal Domein15-11-2018
87183112ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 201911-12-2018
88182412ADVIESRAADLAS Reactie nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht24-12-2018
89192901ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies concept Actualisering Woonvisie 2017-202229-01-2019
90191702ADVIESLAS Reactie op het concept Actualisatie Woonvisie 2017-202217-02-2019
91191803ADVIESRAADLAS Bijlage bij 191803ADVIESRAADLAS Advies Actualisatie Woonvisie 2017-2022 (2028)18-03-2019
92191803ADVIESRAADLAS Advies op de nota Actualisatie Woonvisie 2017-2022 (2028)18-03-2019
93190204ADVIESRAADLAS Doorontwikkeling vergadermodel Stichtse Vecht02-04-2019
94190105ADVIESRAADLAS Reactie op Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein over actualisatie woonvisie 2017-2022 Z19153770 D1913510301-05-2019
95190105ADVIESRAADLAS Advies Huisvestingsverordening 201901-05-2019
96193005ADVIESRAADLAS Eindadvies nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht30-05-2019
97193005ADVIESRAADLAS Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp30-05-2019
98190706ADVIESRAADLAS Reactie op reactie college op 192905ADVIESLAS Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp07-06-2019
99190307ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Kadernota 2020 en Menukaart lijst maatregelen en effecten sociaal domein03-07-2019
100190409ADVIESRAADLAS Eindadvies Uitvoeringsregels Jeugdhulp04-09-2019
101190410ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Collectieve Zorgverzekering Minima 202004-10-2019
102192810ADVIESRAADLAS Advies Aanpassing Uitvoeringsregels Jeugdhulp door uitspraak Centrale Raad van Beroep28-10-2019
103190512ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratiesessie Van Beleving naar Beleid05-12-2019
104201001ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Beslagvrijevoet 95%10-01-2020
105201002ADVIESRAADLAS Reactie op 1905121ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratiesessie Van Beleving naar Beleid10-02-2020
106201302ADVIESRAADLAS Advies Compensatieregeling eigen risico 202013-02-2020
1072003032ADVIESRAADLAS Advies Integraal beleidskader sociaal domein Concept versie 10 februari 202003-03-2020
108201304ADVIESRAADLAS Advies Vastgoed 202013-04-2020
109201404ADVIESRAADLAS Ongevraagd Advies handhaving SoZa14-04-2020
110202804ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Leerlingenvervoer Stichtse Vecht 202028-04-2020
111200605ADVIESRAADLASOngevraagd Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 201706-05-2020
112200705ADVIESRAADLAS Advies Strategische Koers Dorpshuizenbeleid07-05-2020
113201105ADVIESRAADLAS Advies concept Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) Stichtse Vecht11-05-2020
114201906ADVIESRAADLAS Advies Startnotitie veranderopgave inburgering Mei 202019-06-2020
115202206ADVIESRAADLAS Advies Aanbestedingsleidraad doorontwikkeling Onafhankelijke Clientonderondersteuning22-06-2020
116202306ADVIESRAADLAS Advies Uitgangspunten adviesraden definitief 11 mei 2020 Inkoop Wmo-Hulpmiddelen23-06-2020

TERUG

« teruglees verder »