De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht zoekt nieuwe leden

Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteuning aan de inwoners van Stichtse Vecht. Het stimuleren van inwonersparticipatie is daarbij essentieel.

Hiervoor is er binnen de gemeente een brede Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (hierna de Adviesraad), die het college adviseert met betrekking tot het beleid. De Adviesraad denkt (ook in cocreatie) mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit een inwonersstandpunt, daarbij nadrukkelijk opkomend voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden.

De adviezen komen vaak breed tot stand met de samenwerkende netwerkgroepen/achterban rond de Adviesraad. Zo is er bijvoorbeeld met input van onder andere het Platform Gehandicapten, het UW Ouderplatform en de Seniorenraad advies gegeven over het gemeentelijk Vastgoed, het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen, de Strategische Koers Dorpshuizenbeleid en het Leerlingenvervoer.

De Adviesraad, waarvan de leden door het college zijn aangesteld, adviseert en stimuleert burgerparticipatie op de volgende beleidsvelden:

  1. Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo);
  2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen);
  3. Jeugdzorg (Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs).

De Adviesraad bestaat uit maximaal 10 vrijwilligers die kennis, ervaring en/of affiniteit hebben met een of meerdere van bovenstaande beleidsvelden. Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Het verslag van de bijeenkomst wordt gepubliceerd op de eigen website: www.adviesraadstichtsevecht.nl

Binnen de Adviesraad zijn momenteel enkele vacatures en wel op het terrein van Jeugdzorg/Jeugdhulp en Sociale Zaken. Om lid te kunnen worden van de Adviesraad vragen wij van u het volgende:

  • U woont in Stichtse Vecht, beschikt over goede (ervaring) kennis over een of meer van de eerdergenoemde wetten, bent een teamspeler, kunt met beleidsmedewerkers spreken en een actieve rol spelen in conceptadviezen schrijven, maar staat tegelijkertijd met beide benen in de samenleving. U commit zich voor minimaal vier en de voorzitter(s) zelfs voor 10 uur per week.

Kandidaten mogen niet werkzaam/lid zijn bij de gemeente/ gemeenteraad en/of werkzaam zijn als aanbieder van activiteiten/producten/diensten op het terrein van de genoemde wetten aan de gemeente. De Adviesraad biedt u: een uitdagend lidmaatschap, samenwerking binnen de beleidsvelden, inhoudelijke ondersteuning en een vrijwilligersvergoeding.

Wekt dit uw belangstelling? U kunt zich dan wenden voor meer informatie door een e-mail te sturen naar: adviesraad.stichtsevecht@gmail.com of via het contactformulier op de website.

Verder Bericht

« terug