Laatste Nieuws

Veelgestelde vragen

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (Adviesraad) voor u betekenen en haar werkterreinen, roepen mogelijk vragen op. We hebben de veelgegeven antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden.

Wat is de doelstelling van de Adviesraad?

De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief van alle inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare groepen en individuen.

De Adviesraad:

 • werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de belangen van één of enkele (belangen)groep(en) te dienen;
 • onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar;
 • vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de inwoners optimaal binnen de maat-schappij te laten functioneren;
 • volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator van wet- en regelgeving op gemeen-telijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van het college.

Is de Adviesraad onafhankelijk?

De onafhankelijkheid van de Adviesraad wordt gewaarborgd op een aantal manieren. Allereerst worden de leden op individuele titel benoemd, en niet namens een achterban of organisatie. De onafhankelijkheid blijkt ook uit de manier van werken: de adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere Netwerkgroepen, waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt. Daarnaast stelt ook het Instellingsbesluit dat de leden vanuit een onafhankelijke positie moeten en kunnen functioneren.

Hoe werkt de Adviesraad?

De Adviesraad werkt zoveel als mogelijk integraal. Per advies wordt bekeken welke leden vanuit de Taakveldgroepen met welke expertise zich over het advies buigen. Daarnaast wordt, om tot een goed afgewogen advies te komen, input gevraagd aan relevante Netwerkgroepen waarmee de Adviesraad samenwerkt.

Hoe kan ik in contact komen met de Adviesraad?

De Adviesraad is benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

Kan ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst?

De bijeenkomsten van de Adviesraad worden, eens per maand, in het Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG te Maarssenbroek gehouden, aanvang 19.30 uur. Via het contactformulier kunt u zich aanmelden.

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) zoekt leden

De Adviesraad Sociaal Domein SV (opvolger WMO-raad per 24 november jl.) adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen, die betrekking hebben op het sociaal domein. Dit betreft diverse wetten, Wmo, Jeugd en Participatie, maar ook wonen en toegankelijkheid en alle andere aspecten, die samenhangen met deze taken. In verband met het vertrek van enkele taakvelden zijn wij op zoek naar nieuwe leden, die woonachtig zijn in Stichtse Vecht.

Wilt u meedenken en vooral doen en het college van Burgenmeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over haar beleid op het brede sociaal domein?

Wat is de rol van de Adviesraad

De Adviesraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van burgers. De Adviesraad beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het brede sociaal-culturele domein. De Adviesraad richt zich hierbij op de volgende Taakvelden:

 1. Wonen, Welzijn en Zorg; (Wmo-oud en Wmo-nieuw (was AWBZ-zorg);
 2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen);
 3. Jeugdzorg. (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).

Hierbij werken de Taakvelden op relevante thema’s samen.

Hoe ziet de Adviesraad er uit

De Adviesraad bestaat uit maximaal 9 betrokken leden inclusief een onafhankelijk voorzitter. De Adviesraad als geheel moet een vertegenwoordiging zijn van de sociaal economische en culturele diversiteit in de Stichtse Vechtse samenleving.

Wat wordt van de leden verwacht
 • De leden zitten op persoonlijke titel in de Adviesraad;
 • Moeten beschikken over een actief netwerk van maatschappelijke organisaties en/of deskundigheid en ervaring hebben op één of meerdere terreinen binnen het sociaal-cultureel domein;
 • Moeten in Stichtse Vecht wonen en een aantoonbare binding hebben met de samenleving;
 • Bereid zijn om minimaal 4 uur per week te investeren, gemiddeld een dagdeel per week, excl. de maandelijkse vergadering;
 • De leden van de Adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding per jaar (maximaal 11 vergaderingen).

Reactie en informatie

Hebt u belangstelling voor deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, dan verzoeken wij u om dit gemotiveerd, met voorkeur voor Taakveld(en) kenbaar te maken aan: adviesraad.sv@gmail.com Binnen een week na ontvangst krijgt u bericht en een uitnodiging voor een gesprek.

« teruglees verder »