Samenstelling | Structuur

Organisatiestructuur en werkwijze

De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penning­meester. De Adviesraad telt maximaal 13 leden. Dit zijn vrijwilligers die zich committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitters is dit acht uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad bijeen. Deze bij­een­komst is openbaar en een verslag van de bij­een­komst wordt gepubliceerd op deze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl.

Beleidsvelden

De Adviesraad adviseert op de volgende beleids­velden:

  • Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo),
  • Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen),
  • Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).

Relatie met het college van burgemeester en wethouders

Het college behandelt, conform de in het instellings­besluit van 20 februari 2018 vast­gestelde advies­procedure en voorziet deze van een reactie matrix, de adviezen. Er vinden structurele terug­koppelingen en/of overleggen met de Adviesraad plaats. Het college heeft de Adviesraad voor (secretariële/ bestuurlijke) onder­steuning een ondersteuner ter beschikking gesteld.

Relatie met netwerkgroepen

De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerk­groepen / achterban). De Adviesraad vangt tijdig signalen op door contacten met de netwerk­groepen / achterban en blijft zo op de hoogte van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerk­groepen / achterban leveren vaak een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) concep­tadvies. Voorbeelden van organisaties waarmee contacten worden onder­houden zijn: het Platform Cliënten­raden Stichtse Vecht, de Jongeren­raad, de Senioren­raad, het Netwerk Beter Samen en het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht.

Voorbeeld van de samenwerkings­structuur met de netwerk­groepen

Klik hier om het PDF-document te openen.

SAMENSTELLING

De leden van de adviesraad:

  • Vicevoorzitter: Erik Dons
  • Penningmeester: Joris Meegdes
  • Secretaris: Paul Vriend
  • Lid: John Engels
  • Lid: Sophie Harbers
  • Lid: Hannako Bakker
  • Ambtelijk secretaris: Linda Maasdijk

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan met maximaal één termijn van vier jaar worden verlengd. De leden committeren zich voor minimaal 4 uur en de voorzitters voor minimaal 8 uur per week.

Nieuwe leden

Hebt u affiniteit met en belangstelling voor de genoemde beleidsvelden? Als u lid wilt worden, meld u zich bij ons aan. De adviesraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de gemeente Stichtse Vecht. U kunt ook mailen voor meer informatie: info@adviesraadstichtsevecht.nl

« teruglees verder »