Samenstelling | Structuur

Organisatiestructuur en werkwijze

De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penning­meester. De voorzitters hebben het secretariaat en penningmeesterschap gemandateerd aan de ondersteuner. De Adviesraad telt maximaal 10 leden. Dit zijn vrijwilligers die zich committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitters is dit acht uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad bijeen. Deze bij­een­komst is openbaar en het verslag van de bij­een­komst wordt gepubliceerd op deze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl.

Beleidsvelden

De Adviesraad adviseert op de volgende beleids­velden:

  • Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo),
  • Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen),
  • Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).

Taakveldgroepen

Op ieder beleidsveld is een taak­veld­groep actief. Deze bestaat uit 3 leden, die zijn benoemd op basis van hun deskundigheid en affiniteit met het beleids­veld. Zij vervullen een actieve rol in het realiseren van de periodiek vastgestelde doelen. Deze doelen zijn opgenomen in het jaar/werkplan, dat uiterlijk in januari plenair wordt vastgesteld.

Elke taakveldgroep heeft een coördinator, die de doelen bewaakt en de werkzaamheden aanstuurt. De drie coördinatoren hebben maandelijks een werkbespreking met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd door taak­veld­groepen, worden plenair door de Adviesraad in een bijeenkomst besproken en vastgesteld.

Relatie met het college van burgemeester en wethouders

Het college behandelt, conform de in het instellings­besluit van 20 februari 2018 vast­gestelde advies­procedure en voorziet deze van een reactie matrix, de adviezen. Er vinden structurele terug­koppelingen en/of overleggen met de Adviesraad plaats. Het college heeft de Adviesraad voor (secretariële/ bestuurlijke) onder­steuning een ondersteuner ter beschikking gesteld voor onder andere de afstemming en het verstrekken van informatie over actuele beleids­nota’s, het in hun kracht zetten van de leden, de organisatie van inspiratie- en netwerk­bijeenkomsten en het onder­houden van het digitale archief.

Relatie met netwerkgroepen

De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerk­groepen / achterban). De Adviesraad vangt tijdig signalen op door contacten met de netwerk­groepen / achterban en blijft zo op de hoogte van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerk­groepen / achterban leveren vaak een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) concep­tadvies. Voorbeelden van organisaties waarmee contacten worden onder­houden zijn: het Platform Cliënten­raden Stichtse Vecht, de Jongeren­raad, de Senioren­raad, het UW Ouder­platform en het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht.

Voorbeeld van de samenwerkings­structuur met de netwerk­groepen

Klik hier om het PDF-document te openen.

SAMENSTELLING

Per 1 januari 2020 bestaat de Adviesraad uit zes, van maximaal tien, leden.
De samenstelling is als volgt:

  • Voorzitter / Secretaris: Tom Boon
  • Vicevoorzitter / Penningmeester: Joris Meegdes
  • Ondersteuner: Louis Smeets
  • Leden: vacature
  • Aspirant-leden: John Engels en Monique Sunter-de Meijer
  • Adviseurs: Marc Räkers en Pim Bout
  • Vacature: leden

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan met maximaal één termijn van vier jaar worden verlengd. De kernleden committeren zich voor minimaal 4 uur en de voorzitters voor minimaal 8 uur per week.

De Adviesraad heeft ook contact met deskundigen, die kunnen aan­sluiten als adviseur / specialist bij de bijeen­komsten.

Nieuwe leden

Hebt u affiniteit met en belangstelling voor de genoemde beleidsvelden? Als u lid wilt worden, meld u zich via het contactformulier bij ons aan. U kunt ook mailen voor meer informatie: adviesraad.stichtsevecht@gmail.com.

« teruglees verder »