Samenstelling | Structuur

Organisatiestructuur en werkwijze

De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penning­meester. De Adviesraad telt maximaal 13 leden. Dit zijn vrijwilligers die zich committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitters is dit acht uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad bijeen. Deze bij­een­komst is openbaar en een verslag van de bij­een­komst wordt gepubliceerd op deze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl.

Beleidsvelden

De Adviesraad adviseert op de volgende beleids­velden:

 • Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo),
 • Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen),
 • Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).

Relatie met het college van burgemeester en wethouders

Het college behandelt, conform de in het instellings­besluit van 20 februari 2018 vast­gestelde advies­procedure en voorziet deze van een reactie matrix, de adviezen. Er vinden structurele terug­koppelingen en/of overleggen met de Adviesraad plaats. Het college heeft de Adviesraad voor (secretariële/ bestuurlijke) onder­steuning een ondersteuner ter beschikking gesteld.

Relatie met netwerkgroepen

De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerk­groepen / achterban). De Adviesraad vangt tijdig signalen op door contacten met de netwerk­groepen / achterban en blijft zo op de hoogte van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerk­groepen / achterban leveren vaak een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) concep­tadvies. Voorbeelden van organisaties waarmee contacten worden onder­houden zijn: het Platform Cliënten­raden Stichtse Vecht, de Jongeren­raad, de Senioren­raad, het Netwerk Beter Samen en het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht.

Voorbeeld van de samenwerkings­structuur met de netwerk­groepen

Klik hier om het PDF-document te openen.

SAMENSTELLING

De Adviesraad bestaat uit maximaal dertien leden.
De huidige samenstelling is als volgt:

 • Voorzitter: vacature
 • Vicevoorzitter: Erik Dons
 • Penningmeester: Joris Meegdes
 • Secretaris: Paul Vriend
 • Kernleden: John Engels
 • Aspirantlid: Sophie Harbers
 • Ondersteuner: Linda Maasdijk
 • Vacature: leden en voorzitter

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan met maximaal één termijn van vier jaar worden verlengd. De kernleden committeren zich voor minimaal 4 uur en de voorzitters voor minimaal 8 uur per week.

De Adviesraad heeft ook contact met deskundigen, die op verzoek van de Adviesraad aansluiten bij vergaderingen.

Nieuwe leden

Hebt u affiniteit met en belangstelling voor de genoemde beleidsvelden? Als u lid wilt worden, meld u zich via het contactformulier bij ons aan. U kunt ook mailen voor meer informatie: adviesraad.sv@gmail.com

« teruglees verder »