Welkom

op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

Visie

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het doel is het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet zo te beïnvloeden dat alle inwoners optimaal kunnen deelnemen in de samenleving op basis van zelfredzaamheid. De Adviesraad komt hierbij op voor een leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de kwetsbare inwoners.

Missie

De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:

 • bevordert de sociale samenhang en de zelfredzaamheid, waardoor er sprake is van optimale participatie in de samenleving.
 • adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid.

De Adviesraad vervult hiertoe de navolgende rollen:

 • Signaleren
  De Adviesraad signaleert zowel mondeling als schriftelijk knelpunten, ontwikkelingen en kansen voor het college, ter verbetering van het gemeentelijk beleid.
 • Initiëren
  De Adviesraad zet, waar mogelijk, overleg in gang of organiseert bijeenkomsten/inspiratiesessies in samenwerking en/of na overleg met het college.
 • Adviseren
  De Adviesraad voorziet het college van advies, zowel gevraagd als ongevraagd.
 • Evalueren
  De Adviesraad stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid en de kwaliteit daarvan.
 • Creëren
  De Adviesraad levert input voor het optimaliseren van het bestaande en nieuwe beleid.

Uitgangspunten

De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemeen belang en het perspectief van alle inwoners, in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare inwoners. De Adviesraad:

 • werkt integraal en overkoepelend en zorgt ervoor dat de belangen collectief worden behartigd en niet van slechts één of enkele belangengroepen.
 • onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar.
 • vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om inwoners optimaal te laten functioneren.
 • volgt het beleid, treedt op als cocreator van wet- en regelgeving op gemeentelijk niveau, maar blijft onafhankelijk adviseur van het college.

Contact

Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg, Sociale Zaken en Jeugdzorg? Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Adviesraad daar aandacht aan moet besteden? Laat het ons weten!

Op de contactpagina ziet u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Stemt u ook op de stelling!

« teruglees verder »